RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW

 

kalendarium

Królowie

Mapy

Magnaci i wodzowie

sejmy

szlachta

Miasta i mieszczanie

Religia

Unia

Bitwy

Historia

Świat

Wydarzenia

Ciekawostki

akty dokumenty przywileje

Ważniejsi Magnaci Rody Szlacheckie i wybitni wodzowie

Przedstawiam tu też swoistą definicję i genezę powstania   magnaterii polskiej

 

       zamoyherb.jpg (18300 bytes)

  Jan Zamoyski     

      Alfabetyczny wykaz hetmanów polnych i Wielkich koronnych i litewskich z XVI - XVIII
 


1. Branicki Franciszek Ksawery (1730-1819) herbu Korczak, bliski przyjaciel króla Stanisława Poniatowskiego. Odegrał negatywną rolę w latach konfederacji barskiej. Przywódca opozycji magnackiej, przeciwnik reform Sejmu Czteroletniego, współtwórca konfederacji targowickiej

.
2. Branicki Jan Klemens (1686-1771) herbu Gryf, wnuk po kądzieli hetmana Stefana Czarnieckiego, hetman wielki koronny i wojewoda krakowski. Przeciwnik polityczny Czartoryskich. Był kandydatem do tronu po śmierci Augusta III Sasa. Rezydował głównie w Białymstoku, które to miasto rozbudował.


3 Chodkiewicz Grzegorz (?-15721) herbu Kościerzyna, Kasztelan wileński, hetman polny litewski a następnie hetman wielki litewski walczył z Moskwą i Szwecją w Inflantach, odniósł sławne zwycięstwo w bitwie pod Kiesią (1560). Autor pierwszych artykułów hetmańskich litewskich.


4 Chodkiewicz Hieronim ( 1560 - 1617) Herbu Kościerzyna wojewoda mścisławski i kasztelan wileński walczył z Moskwą liczony między hetmanami ale hetmanem nie był


5 Chodkiewicz Jan Karol (1561 - 1621) Herbu Kościerzyna pan na Bychowie Szkołowie i Myszy wielką sławę zdobył w walkach o z szwedami o Inflanty odniósł wielkie zwycięstwo pod Kircholmem Był na wyprawie do Moskwy z Księciem Władysławem walczył dzielnie w Chocimiu gdzie też zmarł.

.
6. Chomętowski Stanisław (1673 -1728) herbu Lis, hetman polny koronny, stronnik Augusta II, marszałek konfederacji sandomierskiej.


7. Czarniecki Stefan ( 1599-1665) herbu Łodzia, wojewoda ruski, hetman polny koronny walczył zwycięsko z Kozakami, 'Tatarami, Szwedami i Moskwą. Stosował walkę partyzancką wobec przeważającego wroga. W czasie "potopu" bronił Krakowa i walczył w Danii.


8. Denhoff Stanisław (1673 - 1728) herbu własnego, miecznik koronny, stanął na cele konfederacji sandomierskiej i walczył przeciw .Karolowi XII. W r. 1708 został hetmanem polnym litewskim. Był komisarzem dla spraw księstwa kurlandzkiego, które wcielił do Korony.


9. Firlej Mikołaj (?-1526) herbu Lewart, hetman wielki koronny, poseł do Turcji brał udział w wyprawie wołoskiej króla .Jana Olbrachta. Uczestniczył w układzie wiedeńskim w 1515.


10. Gosiewski Wincenty (?-1662) herbu Ślepowron, hetman polny litewski. Odniósł zwycięstwo w bitwie pod Prostkami, główny negocjator w traktacie welawsko - bydgoskim, poseł do Moskwy. Został rozsiekany przez skonfederowanych żołnierzy.


11. Jabłonowski Stanisław Jan (1634-1702) herbu Prus, wojewoda ruski i hetman wielki koronny, uczestnik wyprawy wiedeńskiej, brał udział w walkach z Moskwą, Szwecją, Kozakami. Wystawił pograniczną twierdzę. "Okopy św. trójcy" i łożył wielkie sumy z własnej szkatuły na obronę kraju.


12. Jazłowiecki Jerzy (1510--1575) herbu Abdank, wojewoda ruski i hetman wielki koronny, walczył z Tatarami i Wołochami, posłował do dwóch sułtanów tureckich. Brał udział w wyprawie pod Oczraków.


13. Kalinowski Marcin (ok. 1605-1652) herbu Kalinowa, wojewoda czernichowski, jeden z wodzów bitwy pod Korsuniem, Brał udział w walnej bitwie pod Beresteczkiem, zginął w bitwie pod Batohem.


14. Kamieniecki Wikołaj (ok. 146t~1515) herbu Pilawu, pierwszy z wielkich hetmanów koronnych wojewoda krakowski, bliski zaufany króla Zygmunta I. Wraz z księciem. Konstantym Ostrogskim zadał wielką klęskę Tatarom pod Łopuszyną (1512).


15. Kazanowski Marcin (1566 -1636) herbu Drzymała, wojewoda podolski i hetman polny koronny. Walczył z Moskwą w czasie panowania Władysława IV Brał udział także w wałkach z Szwedami i Turcją.


16. Kiszka Janusz (1586 - 1653) herbu Dąbrowa. wojewoda Połocki i wielki hetman litewski. Dawał dowody męstwa w walkach pod wodzą Jana Karola Chodkiewicza na trenie Inflant. Brał udział w wyprawie na Moskwę w roku 1611.


17. Kiszka Stanisław Fiotrowicz (?-1514) herbu Dąbrowa, hetman polny litewski, zięć hetmana Piotra Białego, bronił Smoleńska przeciw Moskwie w r. 1502. Brał udział w wyprawie bukowińskiej Jana Olbrachta.


18. Koniecpolski Stanisław (1590-1646) herbu Pobóg, hetman wielki koronny, walczył z Moskwą, Turkami, Tatarami, Kozakami. Pokonał Szwedów w bitwie pod Trzcianną, Tatarów pod Ochmatowem.


19. Kossakowski Szymon (1740--1794) herbu Ślepowron, hetman wielki litewski organizował konfederację targowicką na Litwie. Powieszony w czasie powstania kościuszkowskiego w Warszawie w roku 1794.


20. Lanckoroński Stanisław (?-1657) herbu Zadora, hetman polny koronny, (1654) brał udział w walkach z Kozakami w czasie powstania Chmielnickiego i ze Szwedami w dobie "Potopu".


21. Lubomirski Hieronim Augustyn (1648-1706) herbu Śreniawa hetman wielki koronny, brał udział w wyprawie wiedeńskiej, był synem Jerzego rokoszanina

.
22. Lutcomirski Jerzy Sebastian (1616--1667) herhu Śreniawa, hetman polny koronny brał udział w walkach ze Szwedami w dobie "potopu" przystąpił do konfederacji tyszowieckiej a potem stanął na czele opozycji przeciw królowi Janowi Kazimierzowi i Marii Ludwice. Pokonał wojska królewskie w bitwie pod Mątwami 1660.


23. Massałski Michał (1700-1768) herbu własnego, zwolennik Stanisława Leszczyńskiego w dobie wojny północnej a potem był stronnikiem  Czartoryskich.

 24. Mielecki Mikołaj (?-1585) herbu Gryf, . Wojewoda podolski i hetman wielki koronny, wsławił się w walkach z Wołochami a potem w wojnach Batorego z Moskwą.


25  Ogiński  Grzegorz Antoni ? -1709 herbu własnego, starosta żmudzki  i hetman polny litewski, syn Jana Ogińskiego

cdn......

góra strony


 

 

 

 

Jasienica

źródła

pliki

linki

banery

kontakt